HomeGraalswerkDe GraalGraalsbeheerGraalsbewegingGraalsboodschapAbd-ru-shinContact

Internationale Graalsbeweging

Welke uitwerking heeft de Internationale Graalsbeweging
op de lezer, die achter de Graalsboodschap staat?


Naast de  eerder genoemde activiteiten is de „Internationale Graalsbeweging” de lezer van de Graalsboodschap behulpzaam door het organiseren van bijeenkomsten over bepaalde thema's. Het individu beslist zelf, of hij aan zulke bijeenkomsten wil deelnemen. In het middelpunt staat de gedachtenwisseling tussen de mensen, die op een opbouwende wijze de zelfstandigheid van het individu stimuleert. Door de keuze van de thema’s worden overwegend volwassenen aangesproken. Programma's voor kinderen en jongeren zijn rekening houdend met de leeftijd zo ingericht, dat zij de deelnemer het belang van een rechtvaardige en verantwoordelijke levensstijl bijbrengen. Hierbij zijn de wetten van de natuur, die in de gehele schepping dezelfde blijven, een centraal thema, evenals ook het leven en werken van de grote leiders van de mensheid, die hun volk destijds op het ware erkennen van God hebben voorbereid.

Het werk „In het Licht der Waarheid” Graalsboodschap van Abd-ru-shin staaft door haar verklaringen de leer van Christus, zoals deze 2000 jaar geleden door hem aan de mensheid werd gegeven. In haar treffende woordkeuze evenals door het blootleggen van de tegenwoordig vaak innerlijk tegenstrijdige levensstijl van de mens staat deze Graalsboodschap in velerlei opzicht in sterke tegenstelling tot menige kerkelijke leer. Dit heeft ertoe geleid, dat de Graalsbeweging vaak als sekte wordt beschouwd.

   De „Internationale Graalsbeweging” beschouwt zichzelf evenwel geenszins als een sekte. Iedere vorm van sektegeest wordt in de verklaringen van de Graalsboodschap strikt afgewezen. Ook ontbreekt het de „Internationale Graalsbeweging” tegen de achtergrond van de onvoorwaardelijke vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van het individu, zoals deze in de Graalsboodschap worden verklaard, aan welke grondslag dan ook, die het verwijt van sektarisme zou rechtvaardigen. De verklaringen van Abd-ru-shin volgend, zal de „Internationale Graalsbeweging” in verbinding met het Graalsbeheer Vomperberg welke poging tot sektevorming dan ook weten te verhinderen dan wel uit te sluiten.