HomeGraalswerkDe GraalGraalsbeheerGraalsbewegingGraalsboodschapAbd-ru-shinContact
Home / Graalswerk / 

Graalswerk

En van de doelen van het „Graalswerk” behelst het verlangen de mensheid de weg naar een bewust leven te tonen. De grondslag evenals het uitgangspunt hiervoor is het werk „In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap” van Abd–ru–shin. Vrij van geloofsleer of politieke doeleinden biedt de Graalsboodschap inzichten in de onbeantwoorde vragen over het menselijk bestaan evenals over de daaruit voortvloeiende opgave van de mens.

In veel tijdperken in het verleden hebben mensen de drang gevoeld om hoge levensdoelen te verwezenlijken: een leven met edele structuren met als uitgangspunt de verering van de Godheid. Dit vond niet gelijktijdig en ook niet op dezelfde manier plaats op deze aarde, maar steeds door de ontwikkeling van de eigen aard van afzonderlijke volkeren. De eigen aard van zulke volken wordt vooral gevormd door het willen en handelen van individuen, die hun volk daarmee een stempel opdrukken. Het individu maakt deel uit van zijn volk en als zodanig bepaalt hij door de door hem nagestreefde doelen de aard zowel als het optreden van de betreffende groep. Een eenvormigheid van mensen is niet wenselijk, omdat daarbij de noodzakelijke verlevendiging ontbreekt, die alleen door een verscheidenheid ontstaat. Verlevendiging bewerkstelligt veranderingen en ontwikkeling, wat een noodzaak voor het menselijk bestaan is. Het erkennen en waarderen van de inherente verscheidenheid van de mensen leidt verder ook nog tot het inzicht van het nut, dat daaruit voortkomt.

Het individu beperkt zich tot zijn persoonlijke gedachten en meningen. Door het meebeleven van de gedachten en meningen evenals van de handelwijzen van zijn medemensen doet de enkeling helpende ervaringen op, die zijn leven verrijken. Hierdoor ontstaat in hemzelf langzamerhand een uit veel lagen bestaand en open denken en handelen, dat ook tot een bewuster leven leidt.

Het „Graalswerk” ziet zich als een platform voor al die mensen, voor wie het hoogste doel het streven naar het aanvoelen van de al-enige Godheid is.
Deze Godheid is de Schepper, die alleen in zijn schepping en de wetten daarvan aan te voelen is. Richtinggevend voor zulk een aanvoelen of beter gezegd begrijpen is het werk „In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap” van Abd–ru-shin.

De verbreiding van deze Graalsboodschap is een tweede hoofddoel van het „Graalswerk”. Het „Graalswerk” met zijn doelen die het nastreeft is een kenmerk van mensen uit alle volkeren van deze aarde, die uit vrije overtuiging de wil van de Schepper trachten te vervullen. Hiervoor is het beslist noodzakelijk - ook van mens tot mens - wederzijdse achting in de omgang na te streven.