HomeGralswerkGrál Správa GráluHnutí GráluPoselství GráluAbd-ru-shinKontakt
Home / Abd-ru-shin / 

Abd-ru-shin

autor díla „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu

Mnoho čtenářů knih má přání zjistit něco bližšího o jejich autorovi. Často stojí za tímto přáním také myšlenka moci si z vylíčení autorovy životní cesty odvodit nějaké závěry ohledně příslušné knihy, a získat tak pomoc v rozhodování, zda knihu zakoupit nebo přečíst.

V díle „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu” se nachází tato Abd-ru-shinova výpověď:

„Každý vnitřně svobodný člověk bude nějakou věc nebo nauku vždy oceňovat podle toho, co přinaší, ne kdo ji přináší. – Zlato je zlato, ať je má v rukou kníže nebo žebrák.”

Tato slova, jejichž správnost je nepopiratelná, ozřejmují, jak nesvobodným se jeví dnešní čtenář knih, když se nechá vést pouze popisováním autorovy životní cesty.
Kniha, která se nazývá „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu” a která chce  poskytnout objasnění skutečného smyslu lidského života, vyžaduje obzvláštním způsobem nestranné posouzení bez toho, aby se věnovala pozornost autorovi.

Po seznámení se s výpovědmi, které autor ve svém díle uvádí, zůstává pak pouze na čtenáři samotném, aby si také autora v jeho díle zařadil.
Objasňování Pravdy předpokládá u čtenáře vždy také otevřenost a daleký rozhled. Tak mnohý prožitek nás lidi naučil, že přece existuje více, než můžeme obsáhnout našimi pojmy prostoru a času. K tomu patří i prožitek okamžité předtuchy nebo působení nějakého vedení, které zkřížilo naši životní cestu.

Pro Abd-ru-shina bylo ústředním přáním dát své dílo „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu” lidstvu, které je tomu otevřené, jako ukazatel cesty. S ohledem na toto přání je třeba nahlížet na jednotlivé etapy Abd-ru-shinova života, jak je možno je číst v následujícím líčení.

Abd-ru-shin spatřil světlo pozemského světa jako Oskar Ernst Bernhardt 18. dubna 1875. Místo narození Bischofswerda, poblíž Drážďan v Německu, zůstalo pro něj místem jeho dětství, jakož i školního i pracovního vzdělávání. Zde pak opustil láskyplnou péči rodičovského domu a věnoval se naučenému povolání obchodníka. Obchodní činnost mu umožnila cestovat do různých zemí Evropy a severní Ameriky. Začal zážitky a dojmy z těchto cest, jakož i osobní zkušenosti ze soužití s bližními literárně zpracovávat. Tímto způsobem spojil své obchodnické povolání se stále více rostoucím zájmem, zveřejňovat své myšlenky jako spisovatel.

V roce 1921 se v Oskaru Ernstu Bernhardtovi probudilo uvědomění ohledně Abd-ru-shina a jeho úkolu na této zemi. S tímto uvědoměním si toho, co ho pojí s Abd-ru-shinem, ukončil svou obchodnickou činnost, aby se mohl plně obrátit k oblastem úkolů Abd-ru-shina.

Přibližně o dva roky později – v roce 1923 – zveřejnil Oskar Ernst Bernhardt pod jménem „Abdruschin” první statě, které volaly lidstvo k duchovnímu probuzení. Zpočátku byly tyto statě svázány v sešitech, jež nesly titul „Listy Grálu” (Gralsblätter).
V průběhu roku 1926 se objevil soubor těchto statí v knižní formě s titulem „Ve světle Pravdy – Nové Poselství Grálu – od Abdruschina”.
V pozdějších vydáních se upustilo od slova „nový” ve vztahu k „Poselství Grálu”, takže od roku 1931 se nazývá již pouze „Poselství Grálu”.
Také způsob psaní jména autora se v dalších vydáních změnil. Od roku 1937 se používalo na tiskovinách pro budoucnost platného způsobu zápisu „Abd-ru-shin”.

Jako doprovodnou činnost ke zveřejňování „Listů Grálu” a „Poselství Grálu” konal zpočátku Abd-ru-shin také veřejné přednášky, aby bližním přiblížil své myšlenky. V důsledku rostoucího množství statí, k jejichž sepsání cítil Abd-ru-shin čím dále větší podnět, však další konání veřejných přednášek ustalo.
Abd-ru-shinovy statě způsobily u mnohých jeho čtenářů vnitřní duchovní otevření se, což se stalo patrným také v mnoha oblastech života.

V Abd-ru-shinovi neustále sílilo nutkání hledat to místo na zemi, které bylo pro  Poselství z Grálu určeno jako bod zakotvení. Veden vnitřním vedením začal toto místo hledat. Jako při každé věci, která se odehraje na základě nemateriálního vedení, bylo zapotřebí odpovídajících pozemských poukazů, aby bylo hledané místo nalezeno. Skrze prodejní inzerát, v němž byl nabízen dům v odloučeném horském prostředí severního Tyrolska v Rakousku, rozpoznal Abd-ru-shin v roce 1928 hledané místo.

Abd-ru-shinovi statě, které jasným, věcným a myšlenkově srozumitelným způsobem vysvětlují smysl života, vedou navíc také k vytušení Boha, jaké lidstvo doposud ještě nepoznalo. Základem k tomu je poznání a respektování přírodních zákonů a zákonů ve stvoření, jež jsou vnímatelným výrazem vůle Boží.
Z vděčnosti za poznání, jež mění dosavadní život, utváří se následně také naléhavé přání uctívat Stvořitele odpovídajícím způsobem a vyjádřit mu tuto vděčnost. Proto vytvořil Abd-ru-shin možnost ke konání hodin pobožností a – ve vystupňované formě – ke konání slavností Grálu. Slavnosti Grálu, které se pro mnoho duchovně otevřených lidí stávají vědomým prožitkem Boží milosti, jsou také ještě dnes nejvýznamnějšími body v průběhu roku takových čtenářů Poselství Grálu.

Abd-ru-shinovou nejsilnější snahou vzhledem k bližním bylo, aby je skrze své statě přivedl k vědomějšímu a svobodnějšímu životu. Jednotlivec měl rozpoznat, že on sám je odpovědný za svůj život, ba ještě více, za svoje celé duchovní bytí. K tomu patří také Abd-ru-shinova výzva, oprostit se od všeho stávajícího těsného a zúženého, aby bylo možno vědomě prožít vlastní život. Poukaz na skutečnost, že mezi člověkem a Stvořitelem není třeba žádné pozemské organizace, neslyšely vůdcové církví rádi a to vyvolalo vůči Abd-ru-shinovi značné nepřátelství.
  
Také politickým mocipánům se nelíbila Abd-ru-shinova výzva k samostatnému myšlení a věcnému zkoumání, které odvádělo lidi z ovlivňujících názorových trendů. Tak byl v roce 1936 v nacionálně-socialistickém Německu prodej díla „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu” zakázán a v Mnichově sídlící nakladatelství pro tisk tohoto díla muselo být zavřeno.
Když bylo v březnu 1938 připojeno Rakousko k německé říši, přineslo to pro Abd-ru-shina a jeho dílo konec dosavadního. Abd-ru-shin byl nacionálními socialisty zatčen a uvězněn v Innsbrucku. Podklady a žaloby, které způsobily uvěznění, se nakonec ukázaly jako nepravdivé, což vedlo k Abd-ru-shinovu propuštění. Osada Grálu na Vomperbergu, která se utvořila kolem Abd-ru-shinova bydliště, jakož i celý jeho osobní majetek i majetek jeho rodiny byly však přece zabaveny a přivlastnil si je rakouský stát. Abd-ru-shin a jeho rodina museli opustit Rakousko a byl jim určen nucený pobyt na východě Německa. Také všichni další obyvatelé byli z Osady Grálu vyhnáni. Další předávání Abd-ru-shinova díla, jakož i osobní kontakt s Abd-ru-shinem, byly skrze nátlak nacionálně-soucialistických mocipánů do značné míry znemožněny.

Abd-ru-shinovo Poselství z Grálu se dostalo k velmi mnoha čtenářům z různých zemí a způsobilo u nich změnu jejich každodenního života. Život a prožívání se staly vědomějšími, což vedlo k prohloubenému poznávání pravých lidských hodnot. Také zesílené vnímání duchovního vedení pomohlo těmto lidem snášet těžké osudové roky druhé světové války.

Abd-ru-shinovi statě z časového období od roku 1923 do roku 1937 vycházely ve formě různých spisů nebo knižních vydání jako „Listy Grálu”, „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu”, „Poselství Grálu doznívá”, jakož i jednotlivé přednášky určené ke zveřejnění.
Bohaté zkušenosti z různých možností zveřejňování i jeho prožitky se čtenáři Poselství Grálu přiměly Abd-ru-shina k tomu, aby své stati uspořádal pro nové vydání.
V letech 1939 a 1940 vytvořil tiskovou předlohu pro budoucí formu dnešního díla „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu”. Měla se ke čtenářům dostat rozdělena do tří svazků. První tisk tohoto vydání, které dílo znovu zpřístupnilo čtenářům, se uskutečnil až v roce 1949.

Jako Abd-ru-shin přinesl Oskar Ernst Bernhardt lidstvu Poselství z Grálu.
Pomoc, kterou Abd-ru-shin lidstvu nabídl navíc, nebyla lidstvem rozpoznána v plném rozsahu. S tímto vědomím opustil Abd-ru-shin 6. prosince 1941 své pozemské tělo.
Tehdejší pohřeb jeho mrtvého těla se uskutečnil na hřbitově jeho rodného města Bischofswerdy.

Po skončení války v roce 1945 se mohla Abd-ru-shinova vdova, paní Maria Bernhardt, vrátit do Osady Grálu. Vyvlastnění majetku bylo zrušeno a paní Maria Bernhardt se stala majitelkou Osady Grálu na Vomperbergu.

V létě roku 1949 se díky velkému úsilí stalo možným převezení ostatků Abd-ru-shina z Bischofswerdy do Osady Grálu na Vomperbergu. Byla zde zřízena hrobka ve tvaru pyramidy, v jejíž kryptě bylo nově pohřbeno pozemské tělo Abd-ru-shina.

Abd-ru-shin byl striktním protivníkem všech dogmat i jakéhokoli sektářství. Také jakoukoli formu osobního kultu s rozhodností odmítal. Pro něj platilo jen, že žil tím, co ve svém díle „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu” čtenářům zprostředkoval.