HomeGralswerkGrál Správa GráluHnutí GráluPoselství GráluAbd-ru-shinKontakt

„Ve světle Pravdy”

Poselství Grálu od Abd-ru-shina

Dílo „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu od Abd-ru-shina zprostředkovává čtenáři pohled na působení přírodních zákonů a zákonů ve stvoření. Ve srozumitelné formě ukazuje autor účinky nejrůznějších zákonů, jež jsou vzájemně těsně spojeny až do těch nejjemnějších rozvětvení. Účinek, že jedno zasazené semínko přinese mnohonásobnou sklizeň, se například utváří zcela zákonitou cestou. Tento přírodní princip se však neomezuje pouze na svět rostlin, nýbrž zákonité účinky se týkají také lidí jako následek jimi vytvořených myšlenek a skutků. Člověk sklízí mnohonásobek setby, která vychází z jeho chtění. Taková sklizeň mu pak může připravit radost nebo také utrpení. Myšlenka, že se to osobní, co je v člověku, omezuje pouze na jediný pozemský život, musí však být v této souvislosti rozšířena, neboť člověk je poutníkem, který tuto planetu Zemi obývá jako člověk vícekrát v různých tělech. Co se tedy dříve událo v dávných dobách této země, bylo již dílem nás, dnešních lidí, neboť my jsme již tenkrát také spolupůsobili na tyto epochy v dřívějších inkarnacích.
 
Témata, která Abd-ru-shin ve svém díle osvětluje, zahrnují smysl života a úlohu, kterou má člověk na této zemi naplnit. Dále je vysvětlena rozdílnost v bytosti muže a ženy, která nachází svůj výraz zvláště v jemnějším, ke světlu usilujícím druhu všeho ženského.

Pokud čtenář sleduje Abd-ru-shinovi výklady s otevřenou myslí, dospěje přitom k základu pro možnost vytušení toho, co různé kultury této země označovaly jako „Boha. Bůh jako Stvořitel všeho bude ve svém stvoření skutečně vnímatelný jen pro toho člověka, který se  bezpodmínečné vpraví do tohoto stvoření a v něm působících zákonů. Zde nemůže být žádného oddělení mezi vírou a vědou, neboť obojí má stejný původ a pro pochopení vyžaduje věcné zkoumání, které se může ukutečnit jen na základě osvobození se od jakéhokoli druhu pout.

V doprovodném slovu ke svému dílu „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu píše Abd-ru-shin:

„Rouška padá a víra se stává přesvědčením. Jen v přesvědčení je osvobození a spása!

Mluvím jen k těm, kdo opravdově hledají. Ti musí být schopni a ochotni zkoumat toto věcné věcně! Náboženští fanatikové a nepevní blouznivci mohou se raději vzdálit, protože jsou Pravdě ke škodě. Zlovolní však a nevěcní najdou v těchto slovech sami své odsouzení.

Poselství zasáhne jen ty, kteří v sobě ještě nosí jiskru Pravdy a touhu být skutečně člověkem. Všem těm bude také světlem a oporou. Povede je bez oklik ven ze všeho chaosu dnešního zmatku.

Následující Slovo nepřináší nové náboženství, nýbrž má být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Jen ten, kdo se sám pohybuje, může se duchovně dostat kupředu. Pošetilec, který k tomu používá cizích pomůcek ve formě hotových názorů, jde svou cestou jen jako o berlích a vlastní zdravé údy při tom vyloučil.

Jakmile však směle použije všech schopností, které v něm dřímají v očekávání jeho zavolání, jako výzbroje ke vzestupu, zužitkuje tak svěřenou mu hřivnu podle vůle Stvořitele, a přemůže hravě všechny překážky, které mu chtějí zkřížit cestu, aby ho z ní odchýlily.

Proto se probuďte! Jen v přesvědčení je pravá víra. K přesvědčení se však dochází jedině bezohledným zkoumáním a odvažováním! Stůjte v divuplném stvoření svého Boha jako živoucí!